HUSORDEN - Andelsboligforeningen Klosterparken i Esrum

www.klosterparken.dk

Forord
Fællesskabet er afgørende i en andelsboligforening, hvor alle beboerne bidrager til at skabe et godt miljø og passe på den fælles ejendom. Reglerne i husordenen er vedtaget af beboerne med henblik på at forebygge konflikter, ved at skabe rammerne for god ro og orden og hensyntagen til hinanden. Reglerne er også indrettet med henblik på at begrænse udgifterne til ejendommens vedligeholdelse til gavn for alle.
I det tilfælde, at der opstår en konflikt, bør beboerne ved dialog med hinanden forsøge at finde en løsning. Hvis det ikke kan lade sig gøre selv at løse konflikten, kan andelsboligforeningens bestyrelse kontaktes.

 

Udvendig vedligeholdelse

Vedligeholdelse af vinduer, døre, tag, tagrender, skorstene over tag inkl. inddækninger ved disse samt inddækninger ved tagvinduer udføres af andelsboligforeningen.

Vedligeholdelse og maling af oprindeligt skur påhviler foreningen. Rensning af tagrender og brønde varetages ligeledes af foreningen. 

Den enkelte andelshaver skal selv sørge for vedligeholdelse af postkasse, lamper på boligen, samt løbende afvaskning af huse, hegn og skure.

Der henvises i øvrigt til vedtægterne §9 samt ”Hegning og Plantning” i nærværende Husorden.

 

Indvendig vedligeholdelse

Den indvendige vedligeholdelse påhviler andelshaveren. Dog påhviler udskiftning af døre, vinduer, varmtvandsbeholder og termostat samt vedligeholdelse af fælles forsynings- og afløbslinjer som el og vand andelsboligforeningen, såfremt der ikke er tale om misligholdelse. Der henvises i øvrigt til vedtægternes §9.

 

Skader

Evt. skader på ejendommen og ejendommens installationer anmeldes straks til bestyrelsen. 

Bestyrelsen skal godkende, at du tilkalder en håndværker, medmindre det er nødvendigt for at stoppe skaden, og det ikke er muligt at komme i kontakt med bestyrelsen.

Hvis du observerer rotter, bør du straks selv melde det til kommunen, og derefter sørge for at orientere bestyrelsen.

 

Vedligeholdelse af havearealer

Den enkelte andelshaver har pligt til at holde haven ryddelig og velplejet, herunder også klipning af hække.

Hække mod brandveje/fællesstier, skal efter behov beskæres, for at sikre adgangsforhold for bl.a. brandkøretøjer.

Stiarealer ud for eget hus skal holdes ryddet for sne og ukrudt. 

Vedligeholdelse af fællesarealer foretages af andelshaverne i fællesskab. Bestyrelsen arrangerer fælles arbejdsdage efter behov.

 

Det er ikke tilladt at sprede eller udlede miljøfremmede stoffer til bekæmpelse af ukrudt og skadedyr på andelsboligforeningens arealer, medmindre det gøres af den kommunale skadedyrsbekæmpelse eller anden offentlig myndighed

 

Støjende arbejde

Motoriserede haveredskaber og andet støjende havearbejde må udføres kl. 8.00 - 19.30 på hverdage og kl. 10.00 - 13.00 på lørdage, søndage og helligdage.

 

Hegning/plantning

Ud over de hegn, der tilhørte bebyggelsen ved overtagelsen, må der opsættes nye hegn i henhold til hegnsloven. Eksisterende og nye hegn må ikke overstige 180 cm.

Nye hegn skal være åbne, beklædt med brædder på to sider.

Brædder skal være 19 eller 25x 100 mm, imprægneret og opsat med et ca. 50 mm mellemrum på 100x100mm stolper.

Farve: umalet, svensk rød, grøn, hvid eller sort.

Evt. malede hegn skal vedligeholdes med maling, som den enkelte andelshaver selv betaler for.

Det er ikke tilladt at foretage beplantning, som på længere sigt kan være til gene for andre andelshavere. Eksisterende beplantning mod offentlig sti og vej skal beskæres, men må kun fældes med bestyrelsens godkendelse. Der henvises i øvrigt til hegnsloven.

 

Kørsel og parkering

Parkering af motorkøretøjer må kun finde sted på bebyggelsens 2 parkeringspladser og inden for de afmærkede felter. På adgangsvejene til P-pladserne må farten ikke overstige 20 km/t.

Adgangsvejen til "bytorvet" må kun benyttes ved af- og pålæsning.

Dette afsnit gælder tillige knallerter og motorcykler.

 

Husdyr

Det er tilladt at holde husdyr, såfremt dyrene ikke er til gene for de øvrige beboere. Hunde holdes i snor uden for eget haveareal, og eventuelle efterladenskaber fjernes af dyrets ejer.

 

Radio, tv m.m.

Brug af radio, båndoptager, tv m.m. må kun finde sted for lukkede døre og vinduer og bør afpasses i styrke, så naboerne ikke generes.

Der må ikke monteres nogen form for udvendige antenner.

 

Tilbygninger m.m.

Det er ikke tilladt at etablere overdækkede terrasser, udestuer, pergolaer og ekstra vinduer, medmindre projektet er godkendt af bestyrelsen. De overdækkede terrasser skal udføres i lighed med de allerede etablerede. Der henvises i øvrigt til vedtægternes § 10.

Nye skure indenfor egen have, mod offentlig sti, skal opføres med klinkebelægning og hvidmales som oprindelige skure.

 

Brændeovne m.m.

Fyring i pejse/brændeovne må kun ske med brændsel, der er fri for maling og imprægnering. Ildelugtende eller giftigt brændbart materiale må ikke anvendes.

Fyr korrekt. Brug Miljøministeriets 4 råd til optænding

 1. Tænd op fra toppen
  Flammerne skal arbejde sig oppe fra og ned som et stearinlys.
 2. Brug kun tørt træ
  Vådt træ ryger for meget. Fyr aldrig med affald, reklamer, behandlet træ eller lignende.
 3. Sørg for rigelig luft
  Skru først ned for luften, når flammerne bliver lysere. Fyr lidt ad gangen og brug ikke for store stykker træ.
 4. Røgen skal være næsten usynlig
  Gå udenfor og tjek, at der hverken er for meget røg, eller at det lugter grimt.

 

Varmepumper

Opsætning af varmepumpe eller anden varmekilde der kræver forandring af boligens ydre, skal godkendes af bestyrelsen jf. vedtægten §10.3

Udedelen af varmepumpen skal genere mindst muligt, og varmepumpen skal efterleve de anbefalinger som Energistyrelsen opstiller ift. specielt støjniveau, energiforbrug og kvalitet mv.

Vedligeholdelsesvejledning for varmepumpen skal ligeledes efterleves. 

 

Opbevaring af brænde

Oplagring af brænde uden for eget haveareal må kun finde sted efter aftale med naboer og bestyrelse.

 

Trailer

Andelsboligforeningens trailer skal primært anvendes til bortkørsel af haveaffald fra fællesarealet. Det er dog muligt, for den enkelte andelshaver, at låne traileren til bortkørsel af eget haveaffald, eller til fragt af større ting.

Andelshaveren skal tømme og rengøre traileren efter brug. Nøgle og registreringsattest kan hentes hos kassereren eller formanden.

 

Revideret juli 2021