Husorden for Andelsboligforeningen Klosterparken i Esrum

Udvendig vedligeholdelse

Maling af træværk samt vedligeholdelse af vinduer, døre, tag og tagrender udføres af andelsbolig-foreningen.

Den enkelte andelshaver skal selv sørge for vedligeholdelse af postkasse, lamper, rensning af tagrender og brønde, samt løbende afvaskning af træværk. Der henvises i øvrigt til vedtægterne § 9.

 

Indvendig vedligeholdelse

Den indvendige vedligeholdelse påhviler andelshaveren herunder også udskiftning af varmtvands-beholder, samt termostat.

Derimod påhviler udskiftning af døre og vinduer, samt vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger som el og vand andelsboligforeningen, såfremt der ikke er tale om misligholdelse. Der henvises i øvrigt til vedtægterne § 9.

 

Vedligeholdelse af havearealer

Den enkelte andelshaver har pligt til at holde haven ryddelig og velplejet, herunder også klipning af hække. Stiarealer ud for eget hus skal holdes ryddet for sne og ukrudt.

 

Vedligeholdelse af fællesarealer foretages af andelshaverne i fællesskab. Bestyrelsen arrangerer fælles arbejdsdage efter behov.

Motoriserede haveredskaber og andet støjende havearbejde må udføres kl. 8.00 - 19.30 på hverdage og kl. 10.00 - 13.00 på lørdage, søndage og helligdage.

 

Det er ikke tilladt at sprede eller udlede miljøfremmede stoffer til bekæmpelse af ukrudt og skadedyr på andelsboligforeningens arealer, med mindre det gøres af den kommunale skadedyrsbekæmpelse eller anden offentlig myndighed

 

Hegning/plantning

Ud over de hegn, der tilhørte bebyggelsen ved overtagelsen, må der opsættes nye hegn i henhold til hegnsloven. Eksisterende og nye hegn må ikke overstige 180 cm.

 

Det er ikke tilladt at foretage beplantning, som på længere sigt kan være til gene for andre andelshavere. Eksisterende beplantning mod offentlig sti og vej skal beskæres, men må kun fældes med bestyrelsens godkendelse. Der henvises i øvrigt til hegnsloven.

 

Kørsel og parkering

Parkering af motorkøretøjer må kun finde sted på bebyggelsens 2 parkeringspladser og inden for de afmærkede felter. På adgangsvejene til P-pladserne må farten ikke overstige 20 km/t.

Adgangsvejen til "bytorvet" må kun benyttes ved af- og pålæsning.

Dette afsnit gælder tillige knallerter og motorcykler.

 

Husdyr

Det er tilladt at holde husdyr, såfremt dyrene ikke er til gene for de øvrige beboere. Hunde holdes i snor uden for eget haveareal, og eventuelle efterladenskaber fjernes af dyrets ejer.

 

Radio, tv m.m..

Brug af radio, båndoptager, tv m.m. må kun finde sted for lukkede døre og vinduer og bør afpasses i styrke, så naboerne ikke generes.

Der må ikke monteres nogen form for udvendige antenner.

 

Tilbygninger m.m.

Det er ikke tilladt at etablere overdækkede terrasser, udestuer, pergolaer og ekstra vinduer, med mindre projektet er godkendt af bestyrelsen. De overdækkede terrasser skal udføres i lighed med de allerede etablerede. Der henvises i øvrigt til vedtægternes § 10.

 

Brændeovne m.m.

Fyring i pejse/brændeovne må kun ske med brændsel, der er fri for maling og imprægnering. Ildelugtende eller giftigt brændbart materiale må ikke anvendes.

 

Opbevaring af brænde

Oplagring af brænde uden for eget haveareal må kun finde sted efter aftale med naboer og bestyrelse.

 

Revideret 23. april 2018